Regulamin konkursu – „Konkurs świąteczny Danmis”

Regulamin Promocji:
„Konkurs świąteczny Danmis”

1. [Definicje]

Wszelkie określenia pisane wielką literą, użyte w niniejszym dokumencie należy rozumieć w taki sposób, w jaki zostały one zdefiniowane, a w szczególności zgodnie z poniższymi definicjami:
Organizator Konkursu lub Organizator – spółka pod firmą HANDS Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 60 – 105), przy ul. Kopanina 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000179202, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej NIP: 783-15- 83-870 oraz numerem REGON: 634532766;
Konkurs lub Promocja – organizowany przez Organizatora Konkursu na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie konkurs, prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na www.danmis.com.pl
Regulamin – niniejszy dokument: Regulamin Promocji “Konkurs świąteczny Danmis”;
Zleceniodawca – spółka AGRO-DANMIS Gramowscy sp.j., z siedzibą w Bukowcu;
Uczestnik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie określone w Regulaminie;
Produkty Promocyjne – produkty promocyjne produkowane lub dystrybuowane przez Zleceniodawcę, szczegółowo wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu;
Komisja Konkursowa – utworzona przez Organizatora, złożona z przedstawicieli Organizatora i Zleceniodawcy komisja, powołana w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i przyznania nagród.

2. [Postanowienie ogólne dotyczące Konkursu]

Czas trwania Konkursu obejmuje okres od godziny 00:00:01 dnia 12 grudnia 2023 roku do godziny 23:59:59 dnia 20 grudnia 2023 roku. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 roku nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

3.
[Warunki udziału w Konkursie]

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani współpracownicy Zleceniodawcy lub Organizatora, a także te osoby, które są lub będą w czasie trwania Promocji w I (słownie: pierwszej) lub II (słownie: drugiej) grupie podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz. U. 2009 r., Nr 93, poz. 768, z późn. zm.) wobec współpracowników lub pracowników Zleceniodawcy lub Organizatora, osób prowadzących Sklepy lub ich pracowników lub współpracowników.
Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć w nim udział jednokrotnie wykonując jedno Zadanie Konkursowe na jednej platformie mediów społecznościowych. W razie złożenia więcej niż jednego Zadania Konkursowego, brane będzie pod uwagę wyłącznie najwcześniej zamieszczone Zadanie Konkursowe.

4.
[Produkty Promocyjne; Zadanie Konkursowe]

Produktami Promocyjnymi są następujące produkty Zleceniodawcy:
7 OPAKOWAŃ DANMIS KOZIE MLECZKO

Zadanie Konkursowe polega na wysłaniu w komentarzu pod postem konkursowym umieszczonym na fanpage’u @agrodanmis na Instagramie lub Facebooku odpowiedzi z jak najbardziej kreatywnym uzasadnieniem potrawy, do której wykorzystujesz wybrany produkt marki Danmis.
Zadanie Konkursowe należy wykonać w terminie od godziny 00:00:01 dnia 12 grudnia 2023 roku do 23:59:59 dnia 20 grudnia 2023 roku, przesyłając w tym terminie komentarz pod postem konkursowym, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
Komentarze wysłane przed lub po wskazanym w ust. 3 powyżej terminie lub niezawierające chociażby jednego z elementów, o jakich mowa w postanowieniach ust. 2 powyżej lub niezgodne ze standardowym formatem dla tego typu komentarzy, nie będą brane przez Organizatora pod uwagę, a ich przesłanie nie będzie oznaczało wykonania Zadania Konkursowego. Opublikowanie komentarza według wytycznych zawartych w Regulaminie oznacza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego treści.
Organizator wskazuje, że kreatywna odpowiedź na Zadanie Konkursowe:
1) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
2) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
3) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów lub produktów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Produktów Promocyjnych.

5. [Nagrody]

Organizator przewidział następujące rodzaje nagród w Konkursie:
a) nagrody: 7 (słownie: siedem) opakowań Koziego Mleczka Danmis za najbardziej kreatywne wykonanie Zadania Konkursowego dla osoby, która zajęła 1 miejsce, spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń podczas trwania całego Konkursu na platformach Facebook i Instagram.
Łączna liczba nagród jest ograniczona i wynosi 1 (słownie: jedną) sztukę.
Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w trakcie trwania Konkursu.
Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, nawet w sytuacji, gdyby został omyłkowo poinformowany o kolejnej wygranej. Uczestnikowi, któremu przyznano nagrodę główną nie będzie przyznana żadna inna nagroda.
Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę.
Z jednego gospodarstwa domowego może wygrać tylko 1 (słownie: jedna) osoba.

6.
[Zasady wyłaniania i ogłaszania zwycięzców Konkursu]

Komisja Konkursowa dokona oceny Zadań Konkursowych pod kątem ich kreatywności oraz wyłoni zwycięzcę, przyznając nagrodę wymienioną w postanowieniach § 5 ust. 1 Regulaminu.
Nagroda przyznana będzie po zakończeniu Konkursu, tj. po dniu 20 grudnia 2023 roku. Komisja Konkursowa wybierze spośród nadesłanych w czasie trwania Konkursu zgłoszeń, 1 Zadanie Konkursowe, wykonane w opinii Komisji w najbardziej kreatywny sposób, którego autorowi – Uczestnikowi, Komisja przyzna nagrodę, o której mowa w § 5 ust. 1.
Uczestnik, któremu zostanie przyznana nagroda, zostanie powiadomiony w komentarzu pod postem konkursowym na portalu Instagram lub Facebook (w zależności od portalu, na którym wziął udział w konkursie), na którym o tym fakcie w ciągu 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni roboczych (od dnia zakończenia Konkursu, tj. od dnia 20 grudnia 2023 roku,
Organizator Konkursu powiadomi Uczestnika o wygranej tylko jednokrotnie za pomocą komentarza, o którym mowa w ust. 3 powyżej. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika w terminie 14 dni od powiadomienia, Uczestnik traci prawo do nagrody, a nagroda przechodzi do dyspozycji Zleceniodawcy.
Uczestnik traci prawo do nagrody, a nagroda przechodzi do dyspozycji Zleceniodawcy także w przypadku gdy Uczestnik:
1) nie zawrze z Organizatorem w terminie (wskazanym w § 7 ust. 3) umowy, o jakiej mowa w postanowieniach § 7 ust. 1 Regulaminu, lub
2) nie przekaże Organizatorowi w terminie (wskazanym w § 7 ust. 3) danych, o jakich mowa w postanowieniach § 7 ust. 2 Regulaminu.
Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi z zastrzeżeniem, że w danym gospodarstwie domowym nagrodę może otrzymać tylko jeden z domowników, gdzie termin gospodarstwo domowe oznacza ten sam adres zamieszkania lub zameldowania Uczestników Konkursu. W takiej sytuacji po weryfikacji danych osobowych Uczestnika Konkursu, tylko jedna osoba z jednego gospodarstwa domowego zostanie nagrodzona jedną nagrodą.

7.
[Odbiór nagród]

Uczestnik biorąc udział w Konkursie i odbierając jakąkolwiek nagrodę przyjmuje do wiadomości, i wyraża zgodę, iż wynagrodzenie z tytułu przeniesienia w/w praw autorskich będzie zawierało się w wartości przyznanej nagrody.
Uczestnik, który został powiadomiony przez Organizatora Konkursu o przyznanej nagrodzie zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora Konkursu, następujących danych osobowych:
1) imię i nazwisko,
2) adres zamieszkania,
3) adres do korespondencji (adres do wysyłki nagrody),
4) nr telefonu,
5) adres mailowy.
Przekazanie informacji i danych określonych w postanowieniach ust. 1 i 2 powyżej, musi nastąpić za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia powiadomienia Uczestnika o przyznaniu nagrody. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania.
Nagrody finansuje i wydaje Uczestnikom Zleceniodawca. Do przeprowadzenia fizycznej wysyłki nagród i podpisania z Uczestnikami stosownych protokołów przekazania nagród Zleceniodawca niniejszym upoważnia Organizatora Konkursu, który działając w imieniu Zleceniodawcy dostarczy Uczestnikom nagrody za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską na wskazany przez Uczestnika adres do korespondencji.
Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującym przepisami podatkowymi. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 roku nr 361 z późn. zm.) Uczestnik jest podatnikiem podatku od nagród w zryczałtowanej wysokości 10% wartości nagrody a Zleceniodawca odprowadza podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 7 ww. ustawy Uczestnik jest obowiązany wpłacić Zleceniodawcy kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem nagrody. Wpłata należnego podatku przez Uczestnika nastąpi poprzez potrącenie kwoty należnego podatku przez Zleceniodawcę z przysługującą Uczestnikowi nagrodą pieniężną, na co Uczestnik wyraża zgodę.
Wysyłka nagród nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia 2024 roku, chyba że Uczestnik opóźni się z przesłaniem wymaganych danych lub dokumentów.

8.
[Udział w Konkursie]

Udział Uczestnika w Konkursie oznacza jego pełną akceptację niniejszego Regulaminu oraz jest potwierdzeniem, iż spełnia wszelkie warunki niezbędne do udziału w Konkursie, uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, którego Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie, bez wyraźnej, pisemnej zgody Organizatora.

9.
[Prawa autorskie]

Uczestnik biorąc udział w niniejszym Konkursie oświadcza, iż wysłana przez niego treść Zadania Konkursowego jest wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej, wolnej od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich, w szczególności praw autorskich i praw do ochrony wizerunku, związaną z jego działaniami lub zaniechaniami.

10.
[Postępowanie reklamacyjne]

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu należy zgłaszać wyłącznie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora Konkursu: HANDS Sp. z o.o., ul. Kopanina 59, 60 – 105 Poznań, z dopiskiem „Reklamacja – Promocja: “Danmis”” w terminie do dnia 25 grudnia 2023 roku.
Do rozstrzygania reklamacji powołana jest reprezentująca Organizatora Komisja Sprawdzająca która rozpatrzy złożoną reklamację w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia jej doręczenia. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie listem poleconym albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

11.
[Dane osobowe]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HANDS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopanina 59, 60-105 Poznań
Z administratorem danych można skontaktować się przez adres email: hands@hands.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) organizacji konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykonaniu przyrzeczenia publicznego i zwiększania sprzedaży poprzez organizację konkursu;
b) w przypadku Pani/Pana wygranej w konkursie, w celu wydania nagrody – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności wykonania przyrzeczenia publicznego;
c) w przypadku Pani/Pana wygranej w konkursie, w celu rozliczenia podatków – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
d) ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości obrony swoich interesów gospodarczych.
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w szczególności dostawcom usług IT i agencjom marketingowym, w tym Organizatorowi.
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres czas trwania prawnie uzasadnionego interesu administratora. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
W zakresie jakim przesłanką przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes przysługuje Pani / Pani prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagród w Konkursie.

12.
[Postanowienia końcowe]

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego.
Regulamin dostępny jest na stronie www.danmis.com.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu oraz warunków Konkursu, bez podawania przyczyn, pod warunkiem, iż zmiany te nie spowodują naruszenia praw już nabytych przez Uczestników. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.
Niezastosowanie się do Regulaminu jest równoznaczne z odrzuceniem przez Uczestnika prawa do dalszego udziału w Konkursie i uzyskania nagród w nim przewidzianych.
Organizator ma prawo na każdym etapie trwania Konkursu, w tym także na etapie oceniania Zadań Konkursowych lub wysyłania nagród, wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, co do którego co najmniej powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub prawem.
Organizator zastrzega, iż w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku, gdy ocena Zadań Konkursowych wskaże, iż nie spełniają one wymaganych kryteriów, wszystkie lub niektóre nagrody mogą nie zostać przyznane.
Konkurs nie jest sponsorowany, popierany przez firmę Meta ani też nie jest przez nią administrowany ani w żaden sposób z nią kojarzony. Meta jest zwolniony z odpowiedzialności dotyczącej konkursu.